+7 (960)457-41-30
г. Ростов-на-Дону
E-mail: poloniadon@mail.ru

Мы в соцсетях:

    

Фестиваль польской культуры в Железноводске - 2016

Фестиваль польской культуры в Железноводске - 2016

«Полония Дона» приняла участие в Фестивале польской культуры на КМВ

2 мая в городе-курорте Железноводске на Кавказских Минеральных водах состоялся Фестиваль польской культуры. Он был посвящен сразу трем знаменательным датам. Это День Полонии – праздник поляков, живущих за пределами своей исторической родины, 3 мая – День Польской Конституции, первой демократической конституции в Европе, и, конечно, 9 мая – День Победы в Великой отечественной войне.

По сложившейся традиции Фестиваль организовала региональная общественная организация «Объединенные польские сердца» и ее руководитель пани Ирина Дегоева-Собонь. Почетными гостями Фестиваля стали представители Посольства Республики Польши в Москве –руководитель консульского отдела пани Дорота Мамай и вице-консул по делам Полонии пан Рафал Косиба. 

В мероприятии приняли участие представители польских общин юга России (из Краснодара, Ставрополя, Новороссийска), а также других национальных диаспор, администрации города Железноводска. Ростовскую область представляла делегация РООО «Полония Дона» во главе с пани Ириной Вележинской.

Не случайно Северный Кавказ, один из самых многонациональных регионов России, на протяжении многих лет проводит Фестиваль польской культуры, демонстрируя тем самым призыв всем народам жить в мире, согласии и добрососедстве, а также важность сохранения польских обычаев и традиций. Об этом говорили в своих выступлениях и хозяева, и гости Фестиваля.

Также было отмечено, что такие мероприятия важны и для развития отношений между Польшей и Россией, и для объединения полонийных организаций, действующих на территории нашей родины. Это прекрасная возможность увидеть и оценить постоянную, каждодневную, кропотливую работу, которую проводят руководители и члены Полоний.

В Пушкинской галерее – одном из красивейших и старинных зданий Кавминвод, расположенном в Курортном парке Железноводска, состоялись выступления творческих коллективов. В концертную программу вошли польские песни, талантливо исполненные ансамблем «Вёсна» из Минеральных вод, красивейшие танцы и песни разных регионов Польши продемонстрировали ребята и девушки из коллектива «Польске квяты» из города Ярославля, с любимыми всеми польскими мелодиями выступил новороссийский квартет «Чарноморске маженя». Танцевальные коллективы грузинской и осетинской диаспор порадовали зрителей зажигательными кавказскими танцами. Вот такой получился объединяющий праздник!

В Курортном парке около галереи была организована выставка изделий местных мастеров.

Русский текст

Марианна Радужан

Польский текст

Юлия Радужан

Фото

Марианна Радужан

"Polonia Dona" wzięła udział w Festiwalu Kultury Polskiej

2 maja w miejscowości wypoczynkowej Żeleznowodsk, wchodzącej w grupę uzdrowisk Kaukaskich Mineralnych Wód odbył się Festiwal kultury polskiej. Został on poświęcony trzom istotnym datom. To był Dzień Polonii, czyli Święto Polaków mieszkających poza granicami swej historycznej ojczyzny, polskie Święto Narodowe Trzeciego Maja, poświęcone ustaleniu pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i, oczywiście, Święto Dziewiątego Maja - Dzień Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Tradycyjnie festiwal jest organizowany przez regionalną organizację publiczną "Zjednoczone polskie serca" i jej przewodniczkę Pani Irenę Degoevą-Soboń. Honorowymi gośćmi festiwalu byli przedstawiciele Ambasady RP w Moskwie - szef wydziału konsularnego pani Dorota Mamaj i wicekonsul w przypadkach Polonia Pan Rafał Kosiba.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele polskiej społeczności w południowej Rosji (z Krasnodaru, Stawropolu, Noworosyjsku), a także członki innych wspólnot narodowych, administracji miejskiej Zheleznovodsku. Obwód rostowski reprezentowano przez delegację z "Polonii Dona", kierowaną przez panią Irenę Wieleżińską.

Nie przez przypadek na Północnym Kaukazie (jednym z najbardziej wielokulturowych regionów Rosji) od wielu lat odbywa się Festiwal kultury polskiej, zachęcając w ten sposób wszystkie narody do życia w pokoju, harmonii i dobrym sąsiedztwie, oraz podkreślając znaczenie utrzymania polskich zwyczajów i tradycji. O tym w swoich przemówieniach rozmawiali zarówno gospodarzy i gości Festiwalu.

Zauważono również, że takie wydarzenia są ważne dla rozwoju stosunków między Polską i Rosją, a także zjednoczenia organizacji polonijnych działających na terenie Rosji. Jest to świetna okazja, aby zobaczyć i docenić stałe, codzienne, żmudne prace prowadzone przez przywódców i członków Polonii.

W Galerii Puszkina - jednym z najbardziej pięknych i zabytkowych budynków Kaukaskich Mineralnych Wód w parku miasta Żeleznowodsk, odbyły się występy grup twórczych. W programie koncertu znalazły się polskie pieśni, umiejętnie wykonywane przez zespół "Wiosna" z Mineralnych Wód, piękne tańce i pieśni z różnych regionów Polski pokazały chłopce i dziewczęta z zespołu "Polskie Kwiaty" z miasta Jarosławia, z ulubionymi polskimi melodiami wystąpił kwartet z Noworosyjsku "Czarnomorskie marzenia". Grupy taneczne z diaspor Gruzji i Osetii przekonały wszystkich ognistymi tańcami kaukaskimi. Oto było wielokulturowe i jednoczące święto!

W parku wypoczynkowym w pobliżu galerii zorganizowano wystawę wyrobów lokalnych rzemieślników i artystów.

Rosyjski tekst

Marianna Raduzhan

Polski tekst

JuliaRaduzhan

Zdjęcia

MariannaRaduzhan

    Добавить отзыв
         
    Заполните обязательное поле
    Введите код с картинки
    Необходимо согласие на обработку персональных данных